'de Blauwe Hond' The Story

dé leverancier van de ondernemer?

Een sterke slogan maar wat verwarrend ?
Volgens het woordenboek Vandale is dé ondernemer :

on-der-ne-mer

zelfstandig naamwoord, in meervoud: on­der­ne­mers 

1 de­ge­ne die iets on­der­neemt, die een zaak van enig ge­wicht op zich neemt of be­gint. Voor de vrouw: on­der­neem­ster.

2 per­soon die in een tak van han­del of be­drijf zelf­stan­dig, voor ei­gen re­ke­ning en ri­si­co, werkt, op grond van het be­zit van pro­duc­tie­mid­de­len en met vreem­de ar­beids­kracht

en­tre­pre­neur: jon­ge, star­ten­de, klei­ne, par­ti­cu­lie­re on­der­ne­mers
al­loch­to­ne, mul­ti­cul­tu­re­le on­der­ne­mers
cul­tu­reel on­der­ne­mer is een cul­tuur­on­der­ne­mer

ook als twee­de lid in sa­men­stel­lin­gen als de vol­gen­de, waar­in het eer­ste lid de eco­no­mi­sche ac­ti­vi­teit, het pro­duct enz. aan­duidt:
be­gra­fe­nis­on­der­ne­mer, bouw­on­der­ne­mer, bus­on­der­ne­mer, ho­re­ca­on­der­ne­mer, in­ter­net­on­der­ne­mer, taxi­on­der­ne­mer, trans­port­on­der­ne­mer, uit­vaart­on­der­ne­mer

Volgens ons : Ieder die een project onderneemt ...

ook voor de doe-het-zelver thuis, dé Handy@Home...
is er de Blauwe hond - 'CITY'

het aanspreekpunt voor de lokale bewoner
In 't centrum van de Stad Antwerpen, steeds dichtbij te voet of met de fiets
met leveringen aan huis
machine verhuur met 'Boels Trend Rent'
én verkoop uit het assortiment beschikbaar in het hoofdhuis in Hoboken...

Historie in 100 woorden

Wat een gekke naam die "de Blauwe Hond" !
Op nieuwjaarsdag 1882 werden de afgewerkte zuiderdokken aan de Vlaamse en Waalse kaai plechtig aan de stad overgedragen :
Mosselschuiten legden aan. Tegenover de Scheldestraat aan de kaai kwam een bootverbinding met het "Pays de Waes".
De paardetram reed door de Scheldestraat.
Inderdaad de eeuwwisseling ! Het Zuid gonsde van activiteit !

De Heer Odeurs startte in 1883, als zoon van een liberaal ( een ‘blauwe’ ) schepen van de stad, een ijzerwinkel.
Hij verkocht scheepsgerief, pek en teer, verf en vernissen, ... met wittekens van het vat …
Zelfs soldeersel voor het herstellen van pannen, vorken en messen!
Het was toen gebruikelijk een dierennaam als firmanaam te nemen. U herinnert zich zeker "de zwarte kat", "de rode pelikaan".

In 1919 werd de zaak overgelaten aan Mr Meeusen die er tevens een stouwerssmederij inricht.
In 1922 nam Mr Corneel Van Riet de zaak over. Hij werd opgevolgd in 1954 door zijn zoon Herman Van Riet.
Sinds 1983 is of was de vierde generatie aan het werk.

Vandaag draagt Luc Van Riet en Rita Willems de fakkel over aan de vijfde generatie.

De geschiedenis ...

" U zal zich afvragen vanwaar die "de Blauwe Hond" op het antwerpse Zuid? "

Daarom deze geschiedenis ...

Antwerpen moge zijn naam te danken hebben aan de in de Schelde uitstekende landrug: de 'anwerp' of aangeworpen grond ter hoogte van het Steen. De oudste havens lagen ter hoogte van wat wij vandaag het "Zuid" noemen.

Naar een idee van Kardinaal Granvelle en op bevel van de Hertog van Alva, bouwde de italiaanse vestingsexpert Francesco Paccioto Da Urbino en daarna Bartolomeo Campi het zuiderkasteel rond 1567 een voor die tijd oninneembare vijfhoek rond de St. Michielsabdij. Langs stadszijde bleef een open onbebouwd terrein; ter hoogte van de huidige Willemlepelstraat en Rochusstraat; dat als oefen- en schietterrein voor het garnizoen dienst deed.

In 1577 ontruimde de troepen van Philip II de citadel. De Antwerpenaren komen in opstand tegen de Spaanse dwingelandij, het zuidkasteel was half gesloopt en Alexander Farnese bouwde het weer op in 1585.

In de eerste helft van de 18de eeuw werden de oorspronkelijke vijf bastions en de twee halve manen vergroot en aangepast aan de gewijzigde militaire normen.

Na 1815 werd het verdedigingssysteem vervolledigd door de oprichting vóór de citadel, naar het zuiden toe, van de schansen van St. Laureis en het Kiel.

In 1803 bouwde Napoleon de scheepswerven en zijn invasieschool voor Engeland op de puinen van de St. Michielsabdij. De gespaarde abdij gebouwen werden in 1824 door Willem I ingericht als stapelplaats, gevangenis en arsenaal. De muur tussen de oorspronkelijke vestigingsplaats (tot 1982) van de 'de Blauwe Hond' in de Riemstraat 49 en zijn gebuur Mr. A. Liessens, 80cm dik en afgedekt met arduinen dekstenen van 1.40m, is een buitenmuur van dit arsenaal. De Belgische opstandelingen maakten zich meester van Antwerpen op 26 oktober 1830.

Het Hollands garnizoen onder generaal baron Chassie trok zich terug in de vesting. Zich bedreigd achtend liet Chassie op 27 oktober een bombardement uitvoeren dat geweldige schade en paniek veroorzaakte.

Deze dreigende toestand bleef twee jaar aanslepen tot het Franse noorderleger onder maarschalk graaf Gerard de vesting langs het zuiden aanvielen met 65.000 man en een artilleriepark van 152 stukken. Deze poogde het metselwerk te breken en de vijandelijke stukken te vernietigen.

Op 24 december 1832 legden de Hollandse soldaten de wapens neer en de citadel was eindelijk Belgisch geworden.

De regering herstelde de citadel, een wet van 1859 op de vestingsgordel rond Antwerpen liet de oude citadel een eind binnen de perimeter en beroofde haar aldus van elke militaire bruikbaarheid. De afbraak en uitbreidingsplannen volgens Antwerps bouwmeester-ingenieur Hennie Altenroth in 1869 valt te rangschikken onder dereusachtigste werken van de eeuw.

Koning Leopold II bracht op 17 augustus 1874 de eerste houweelslag toe aan het zuidkasteel. Het kasteel; jarenlang het symbool van verdrukking en vernedering der Sinjoren; werd afgebroken. De Duitse bankier Dr. B.H. Strousberg verwerft voor 14 miljoen frank de terreinen van het zuidkasteel (ca. 108 Ha) met als voorwaarde de aanleg van een nieuwe wijk die een havengebied van 49 hectaren moest bevatten. In 1874 draagt deze, elders financiële klappen krijgend, de rechten op het "Zuid" over aan de Societé Immobilière de Belgique die op haar beurt met het stadsbestuur de "Societé Anonyme du Sud d'Anvers" opricht. Minister Beernaert keurt in 1875 het bestek goed voor het graven van dokken en de aanleg van 64 straten waaronder de Riemstraat, genaamd naar een 'riem' om te roeien.

Op Nieuwjaarsdag 1882 werden het Kooldok, Schippersdok en Steendok gelegen aan de Vlaamse en Waalse kaai, plechtig aan de Stad overgedragen.

De mosselschuiten van Bruinisse en Lage Zwaluwe (NL) legden aan in de Schippersdok (meest noordelijk gelegen) aan de Waalse kaai. In het huis naast 'de Blauwe Hond' Riemstraat 51 was een mosselmagazijn (ca. 80M2) gevestigd van de firma Antonis Decleer die voor 80% de mosselmarkt van België in handen had. De paardentram werd geëxploiteerd door de S.A. Des Tramways du Sud d'Anvers van 1873 tot 1899. Recht tegenover de Scheldestraat aan de Scheldekaai bouwde men het station "Pays de Waes", een bootverbinding met de linkeroever die de mensen van 'over het water' dichter bij de stad bracht.

Nog meer leven! En ontelbare cafés! In de Riemstraat met een 30 tal huizen waren er al elf!

Op advies en geholpen door zijn broer die van wanten wist (toen liberaal gemeenteraadslid, 'nen blauwe') bouwde de heer Albert Odeurs in dat zelfde jaar het huis nr. 49 in de Riemstraat. Hij begon in 1883 een winkel in scheepsbenodigdheden, hij verkocht al wat de schipper die aan wal kwam nodig had, van groenten tot zuidwesters, pek, teer en touw en ... tapte wittekens van het vat in zijn zaak. Mr. Odeurs was een bultenaar, zo herinner ik mij in mijn jeugdjaren dat onze winkel in de volksmond 'bij den bult' noemde. Zo gaf men in die tijd een dierennaam aan een winkel. Er was in de Kloosterstraat de drogisterij van mijn nonkel en tante : "De Zeehond", verder het tabaksfabriek van de familie Fransen : "In de Zeeleeuw". Gezien het blauwe bloed van de oprichters werd het: "In den Blauwen Hond"

Deze benaming doet het nog steeds!

In 1919 verkoopt Mr. Odeurs zijn huis aan Mr. Meeusen, Statiestraat 6, Antwerpen en deze verhuurt het aan Jozef Eeckhout, die de zaak verder zet en op de koer een stouwerssmederij inricht. In deze drukke stadswijk deed Mr. Odeurs goede zaken.

Hij liet een hond beeldhouwen in blauwe steen die hij vooraan in zijn winkel plaatste. Voor hij zijn zaak van de hand deed, heeft hij die als geschenk aan de stad aangeboden. Wij hopen hem terug te vinden en een zekere tijd in bruikleen te krijgen.

Het zekere voor het onzekere nemend, hebben wij deze oorspronkelijke vervangen door een pracht van een blauwe Deense dog. De Hippodroom bepaalde als wijds gekende schouwburg 70 jaar lang het bruisend uitgangsleven van het Zuid. Drie branden (1913, 1917 en 1920) konden de beruchte schouwburg niet neervellen. Merkwaardig is het leven er geweest: de ene dag was er een circus met paarden,leeuwen en tijgers, o.a. circus Bush; de andere dag bood het onderdak aan de chansonnière Maria Callas, alsook talrijke revues van het lichtere genre met Fritz Vaerewijck, Robert Marcel, René Bertal en Louike Staal.

Deze ontwikkelingen brachten ook de nieuwe Vismarkt met zich mee. Ze werd overgebracht van bij het Steen naar de Scheldestraat. Daarbij hoorde de "mijn" waar de vis, aangevoerd met platbodems, per opbod aan de man werd gebracht. In een latere periode zijn viswinkels in de stad gekomen en werd de eigenlijke Vismarkt afgebroken. Naast ons, het lager gedeelte van de Riemstraat, was een centrum voor verkoop van koloniale waren met daarachter een crieé of roepplaats., het werd ook een danszaal. Jaren later werd het een haringrokerij van de familie Van den Bemden met als meestergast Charel Van Elverdinghe afkomstig van Nieuwpoort, die op onze eerste verdieping woonde met zijn dochter Gabrielle. Hij werd toen aanzien als de enige nog levende 'Yslandvaarder met de zeilschepen', hij overleed in 1962.

Rond de dokken vestigde zich allerlei handel. Met de beurtschepen kwamen de goederen toe. Het bier kwam van Leuven en Mechelen per schip, o.a. van de brouwerij Van Tilt, Stella, Bryo, Chevalier Marin. Beurtschepen die goederen aanbrachten en meenamen: de beurt op Baasrode – Gent – Diksmuide. Een magazijn van een brouwerij betrekken wij nu, ons huidig bureel bevindt zich in het hoofdgebouw op de eerste verdieping. In de voorgevel van ons bureel, Scheldestraat 31 – 33, staat nog steeds in witte steen ingebeiteld 'Brouwerijen van de gezusters van Tilt te Haacht' Toen waren de resten in de biervaten voor de 'vaatjeslikkers'.

Onze winkel is één van de eerste betonconstructies daterend uit die tijd, er werd in dit pakhuis lampzwart opgeslagen. In 1985 bezocht een oude man nog ons magazijn en hij vertelde ooit nog hier gewerkt te hebben.

Het verder verhaal verplicht mij mijn vader zaliger in te schakelen.

Vader Corneille Martin Van Riet te Essen aan de grens geboren –op 30 juli 1891- in een gezin met 6 zusters en een broer nl. Piet Van Riet (mijn peter) op de boerderij (13Ha) over de beek de "Aa" (een beek) op de weg van den Heuvel naar den Harendonk. Daar groeide hij op in wijsheid en verstand, zoals blijkt uit onderstaand rapport van januari 1907. Aan het "Petit Seminaire A. Hoogstraeten" was hij een voorbeeld van een student: 'une carte blanche 1e categorie', toen zestien-jarig.

Van vader en moeder in overleg met de pastoor van Essen, mocht hij verder studeren op voorwaarde dat hij priester werd. Hij verwerpt dit aanbod en blijft op de boerderij. Zijn vader sterft in 1911.

Op 22 jaar, oorlog 1914, vlucht hij naar Nederland zoals zijn tijdgenoten, overgebracht naar Folkestone (Engeland) en zo terug over het kanaal naar het 'Camp d'Auvours' in het departement Sarthe ca. 200km ten zuidwesten onder Parijs.

Hij wordt ingelijfd in het Belgisch leger . Als fourier (verantwoordelijke voor de verdeling van het eten) werd hij verzocht om eten door soldaat Aimé Monteyne (zijn deel was in een andere hongerige maag terecht gekomen). Soldaat Corneel van Riet gaf zijn maat een extra maaltijd. Door deze geste zijn zij vrienden geworden. Samen streden zij aan het Yzerfront en hebben de oorlog overleefd.

Na de oorlog brachten ze mekaar wederzijdse bezoeken, Aimé woonde in Ramskappelle aan de Yzer bij Nieuwpoort en huwde niet. Zijn broer Alfons Monteyne zet als jongste zoon de boerderij 'De Roode Sterkte' verder.

Deze hoeve van 180Ha -eigendom van de heer Léon Bekaert een ijzerdraad fabrikant uit Zwevegem- was totaal verwoest en werd terug opgebouwd.

Mijn twee broers en ik moesten later met vader mee naar Ramskapelle om zogezegd in de oogst te helpen.

Het huisgezin van Alfons Monteyne met vier dochters en twee zonen van onze leeftijd werden ook onze vrienden, zodat ik in 1953 gehuwd ben met één van de dochters Solange Monteyne.

Na de mobilisatie in 1919 kon vader Corneel Van Riet niet naar de boerderij terugkeren en nam zijn intrek in de Pelgrimstraat 21 te Antwerpen. Hij vond werk bij de firma Biot in de Nationalestraat.

Hij verkocht er sanitair en aanverwante artikelen zoals 'souduur' aan mannen die markten en kermissen op den buiten afdeden om pannen, potten, vorken, lepels, messen, ... te vertinnen of te herstellen. Zo is hij op het Zuid geraakt.

In 1922, na drie jaar werken in de stad, kocht hij een huis in de Riemstraat 49 met een oppervlakte van 215M2 voor 125.000 frank en nam de zaak over van Mr. Van Eeckhout voor 30.000 frank."

door Herman van Riet,

1927-1983

de oudste foto

de oudste fot van de Blauwe Hond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Riemstraat 49 Antwerpen.  Het huisnummer werd gewijzigd van 53 naar 49.
Zeer herkenbaar,  de foto is vermoedelijk  van de periode 1880.
Met dank aan Raf Verstreken die ons deze foto bezorgde op 17 november 2021

Beelden uit de oude doos

Zuiderdokken 1
Zo werd zand ingespoten, rechts ziet u de waterpoort.

 

Zuiderdokken 2
Gedempt werd met scheldezand, met een pijpleiding aangevoerd.
zuiderdokken 3
Luchtfoto van noord naar zuid. Rechts ziet u juist het Zuiderpershuis.
Hier werd met een stoommachine waterdruk op een leidingnet geplaatst waarmee de latere kranen werkten.
Zuiderdokken 4
Luchtfoto van zuid naar noord, links treinsporen aan de Schelde
In het midden de verbindingssluis, rechts Museum van Schone Kunsten
In de diepte 'de Blauwe Hond'
Etiket ca. 1930
Vele verzendingen gebeurden als 'Echantillon sans Valeur' of 'Staal zonder Waarde'
Het pakketje diende met een touwtje gebonden te zijn. Controle door de spoorweg was dan mogelijk. Kleefband mocht niet.
Een factuur van 1954
Een factuur uit 1954.
De taks was slechts 4.5% in 1954. Vandaag is deze taks (de BTW) 21%.
Deze taks werd voldaan door aankoop van takszegels bij de post.
De ene helft van de zegel werd op het origineel gekleefd, de andere helft op het copij.

 

Factuur anno 1960 aan klant in west-vlaanderen
Factuur anno 1960 aan klant in west-vlaanderen
De taks was 5,5% en werd voldaan met takszegels, aan te kopen in het postkantoor.
Later vervangen door de BTW, welke nu wel 21% bedraagt !

 

Riemstraat 49
De gevelpui van 'de Blauwe Hond' anno 1960
Merken die vandaag nog herkenbaar zijn ...
Charles Conrad, astronaut van Apollo 12 schreef ons ...
Charles Conrad, astronaut van Apollo 12 zond ons dit bericht in november 1969
Scheldestraat anno 1890
Het pand in de Scheldestraat, anno 1890

 

steenkool  zuiderdokken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staf Van Gaever bezorgde deze foto.
In het midden op de achtergrond ziet u de prachtige gevel met poort waar 'de Blauwe Hond' in de Stad gevestigd is.
Het is één van de weinige gebouwen die vandaag nog herkenbaar zijn.
Wegens de inslag van een V1 bom in WO II op de hoek Kronenburgstraat-Kloosterstraat staan er veel 'nieuwe' gebouwen.

Beelden uit de oude doos 2

de Blauwe Hond - puntzak
Puntzak voor tabak, wat destijds ook in Den Blauwen Hond verkocht werd

 

de Blauwe Hond - Bouwaanvraag 1875
Aanvraag voor het bouwen van een uitstalraam in de Kloosterstraat 22
Advertentie 1897
Tarief voor verfproducten anno 1897

Oude documenten uit stadsarchief 1880-1900

Opgezocht door Johnny Pepermans
pepermansjohnny@gmail.com
Ringlaan 9 - bus 9, 2170 Merksem
03/646.29.05 

Ons aangeboden in september 2018, waarvoor dank.

Brief 3 october 1893

 

Brief 15 juli 1905
Brief 15 juli 1905, Rue de l'aviron is de Riemstraat

 

Brief 14 september 1881

Onze filosofie, spreuken & kronkels ...

Spreuken of aforismen

Hoe kan je beter illustreren welke filosofie ons eigen is dan door een spreuk of aforisme? 
Zo leer je ons beter te kennen.
Een bijzondere voeling koesteren we met de volgende citaten ...

"Het maakt niet uit welke job men uitvoert: indien men die graag doet, dan zal men die ook goed doen"

"Het is niet omdat iets goed is, dat het niet beter kan"

"Wijsheid gaat niet enkel om meer kennis, maar zeker ook om meer inzicht in de (on)mogelijkheden om op een constructieve manier om kunnen gaan met de onzekerheden van het leven."

"Sommigen beschouwen de bedrijfsleider als de wolf die men moet bestrijden.
Anderen denken dat hij een koe is die uitgemolken moet worden.
Met weinigen zijn zij die in hem het paard zien die de kar vooruit trekt."

"Iets wat alleen om het geld gedaan wordt, zal mislukken."

"Elk probleem bevat een verborgen mogelijkheid, zo groot dat deze het probleem doet verdwijnen.
Succesverhalen komen van zij die een probleem herkenden en er een mogelijkheid van maakten. " 

"Ik ben een beweger. Bewegers zijn bezig met verandering: de dingen niet doen zoals ze altijd gedaan zijn en ook eens een risico durven nemen. "

"Als je niet weet waar je heen gaat, eindig je waarschijnlijk ergens anders."

"Houd altijd in gedachten dat je eigen vastberadenheid om succes te hebben belangrijker is dan wat dan ook."

"De meeste mensen geven het op wanneer ze op het punt staan succes te hebben.
Ze geven het net voor de eindstreep op, in de laatste minuut van het spel, een haarbreedte verwijderd van de overwinning."

"Met ijver en bekwaamheid zijn weinig dingen onmogelijk … Grote werken ontstaan niet uit kracht, maar uit doorzettingsvermogen."

"Een ondernemerscultuur is een cultuur waarin elk individu begrijpt dat de wereld hem of haar geen inkomen verplicht is."

"Accepteer mislukking nooit, hoe vaak je deze op je weg vindt. Ga door. Geef het nooit op. Nooit!"

"Doe altijd je best. Wat je nu zaait, zul je morgen oogsten."

"De enige plaats waar succes voor werken komt, is in het woordenboek."

"Lang nadat de prijs vergeten is, wordt de kwaliteit nog herinnerd."

"Bedrijven kunnen niet groeien zonder vernieuwing."

"Leiderschap vereist één extra kwaliteit. Het is de bereidheid persoonlijk voor gek te staan. ideeën beginnen in die vorm."

Denken
Dromen
Durven
Doen
Doorzetten
De Blauwe Hond !
(Origineel van Vic Swerts - Soudal)

Niets is zo moeilijk om goed te doen in een wereld waar alles wat je doet verdacht is

Iets doen en verkeerd doen is niets. Maar niets doen dat is pas erg !

De wereld draait door!
Jan Terlouw (schrijver)

Vertrouwen?
Voor een akkoord met een handdruk dienen nu vijf contracten.
Om een brug te bouwen vandaag zijn meer juristen dan ingenieurs nodig
De regering wantrouwt de bevolking, daarom zijn per direct zoveel regels nodig.
Op hun beurt worden deze regels op navolging gecontroleerd, en ...
de bevolking betrouwt de regering en de politiek niet meer ...
Extreme, wijzigingen zijn het bewijs: Brexit, verkiezing van Donald Trump, extreme politieke verschuivingen zijn protesten ...
Het échte vertrouwen is nodig, overal.
Begin bij jezelf ...

Mensen wees integer, wees onkreukbaar
En vooral draag uit dat je er bent voor het belang van ieder

"Snoeien om te groeien ... snoeien om te bloeien"

"Je bent maar zo goed als op je laatste werkdag.
Wees loyaal tot de laatste minuut."

"Hoe dichter je bij de klant staat, hoe beter je toekomst eruit ziet !
Hoe dichter bij de klant, hoe beter de toekomst."

"Fifty shades of blue" - Vertrouw blauw !

"Een spookrijder staat nooit in de file ..."

"Als je iets doet wat niemand haat, dan is er ook niemand die er van houdt !"

"Mensen sterven plots, bedrijven sterven langzaam ..."

"If you always do
What you always did
You will always get
What you always got"

"Do not explain, dont complain, just drink champagne"

"Het kwaad wint als goede mensen niets doen ..."

Vglns wsetenapchepers makat het niet uit in wlkee vlogorde de leterts saatn zloang de ereste en de ltaaste lteter maar op de jisute plek saatn
(Nederland.madscience.org)

"Buitengewoon gereedschap
Slimme ijzerwaren
Unieke concepten
Én uw talenten geven intelligente oplossingen !"

"Er zijn maar twee soorten mensen: de hamers en de nagels"

"Rijk wordt je door wat je niet uitgeeft"

"Succes is gewone dingen ongewoon doen."

"Citaat : If you want a friend, get a dog."

"Er bestaat geen enkel bedrijf dat niet kan gered worden door één individu.
Er is geen bedrijf dat niet kan vernietigd worden door een individu.
Goede mensen maken een enorm verschil."

Disruptie
Bedrijven worstelen met een vastgeroeste mentaliteit.
Ze zijn te veel bezig wat ze vandaag en morgen moeten doen.
Te weinig met de lange termijn en de radikale veranderingen die zich aandienen.
Bestaande cash-koeien worden afgelost ...

Wie niet radikaal innoveert is een vogel voor de kat.

Geen bureaucratie en kantoorpolitiek in de organisatie.
Allen aan hetzelfde zeel trekken = hecht team.

Pas op voor je eigen markt vervaging ...

Je winkel is het beste van je sociale media!
Sterke storytelling in je (digitale) marketing, daarbij enthousiaste & getrainde medewerkers op de vloer die geloven in een uitgekiend producten gamma.

Mensen die presteren hebben ooit in hun leven een opmerking gekregen wat hen die drive heeft bezorgd. Nooit vergeten zij die ...

Dont tell stories, be a story worth telling

Luxe is niet hoeveel geld je hebt, maar hoeveel je ervan kan delen.

Eenvoudig kan moeilijker zijn dan ingewikkeld. (Steve Jobs 1998)

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.

Beslissen wat je niet doet is even belangrijk als beslissen wat je doet. (Steve Jobs 1998)

Het vangnet van het sociaal systeem is voor velen de hangmat ...

Leven met een beetje ongeluk is de kunst van het leven.

Succes is het vermogen om keer op keer te falen zonder daarbij je enthousiasme te verliezen.
(Winston Churchill)

Club Brugge : "No sweat, no glory"

Een team is de reflectie van zijn leiding

Iets opbouwen is zoals in de fotografie: Je start met negatieven

Je moet weten hoe ver je te ver kan gaan ...

Ik heb wel eens gelezen dat je ongelukkig eindigt als je nadenkt.

Vroeger: als het moet gedaan worden, moet het gedaan worden
nu is veel zo emo ... daar zijn we niet mee bezig

Grenzen zijn er ....    om ze te bewaken!

H2H means human to human <<<<   >>>> B2B business to business

Het is onze plicht van optimistisch te zijn

Wie niet deelt kan ook niet vermenigvuldigen.

Niets is eeuwig, enkel de verandering

Ik worstel soms met ‘wilszwakte’, de oplossing is een harde deadline

Het is nooit te laat om te vroeg te zijn.
Als je niet beslist ben je altijd te laat.

Velen gaan werken en hangen samen met hun jas hun authenticiteit aan de kapstok.
Wees je zelf, blijf jezelf ook op de werkvloer!

Perceptie of je indruk is iets anders dan realiteit.

Luister niet te veel naar je klanten. Je negeert dan juist wie je klanten nog niet zijn.

Vertrouw blauw !

Gereedgemaakte verf

gereedgemaakte verf