algemene voorwaarden

de Blauwe Hond

1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten van koop en verkoop, verhuring, herstellingen en leveringen van, met en door de Blauwe Hond NV. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten tenzij na schriftelijke aanvaarding van onzentwege.

2. De prijzen op de artikelen in onze magazijnen vermeld, zijn netto prijzen voor afhaling inclusief BTW. De korting voor contante betaling is reeds inbegrepen. Prijzen van goederen zijn richting aangevend en slechts bindend als deze schriftelijk bevestigd worden.

2.1 Voorgelegde offerten of verkopen afgesloten met onze verkopers of vertegenwoordigers zijn voor de Blauwe Hond slechts bindend nadat deze gehandtekend werden door een directielid van de Blauwe Hond NV.

3. De goederen worden verkocht onder geen grotere waarborgen als deze welke door de respectievelijke fabrikanten gegeven worden. De fabrikant bepaalt of een garantie toegekend wordt.

4. De Blauwe Hond NV behoudt zich het recht zelf te bepalen wat teruggenomen of omgeruild kan worden en wat niet, zonder hiervoor enige verklaring verschuldigd te zijn. Bij eventuele terugname wordt tot maximum 90% van de verkoopswaarde terugbetaald. Omruiling en of terugname dient te worden aangevraagd binnen de acht dagen na de aankoop mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs uitgereikt door de Blauwe Hond NV.

5. Bij levering is het lossen der goederen volledig ten laste van de klant. Deze moet er voor zorgen dat voldoende personeel aanwezig is. Onze autobegeleiders zijn niet verplicht te helpen, indien zij dit wel doen is dat zuiver goede wil. Indien de lostijd de 30 minuten overschrijdt zal een uurloon van €35.00 forfaitair aangerekend worden.
Het lossen met een vorklift of autokraan is een dienst, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant op de losplaats. De goederen worden gelost aan de voet van de vrachtwagen uitsluitend op verharde en goed berijdbare wegen. De klant dient aanwezig te zijn om de goederen te ontvangen. Onze voertuigen mogen privé eigendom en voetpaden slechts oprijden op uitdrukkelijk verzoek van de klant, eigenaar of zijn aangestelde. Wordt hierbij schade veroorzaakt, dan kan deze nooit op ons verhaald worden. Laattijdige leveringen kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

6. Indien bij of na verzending of levering door de Blauwe Hond NV of levering door derden schade werd vastgesteld dient dit binnen de 48 uur gemeld te worden om aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

7. Paletten of gewaarborgde verpakkingen dienen door de klant kostenvrij en in goede staat teruggebracht worden franco onze magazijnen. Indien deze in goede staat verkeren wordt de waarborgsom terug betaald of verrekend over de lopende rekening.

8. Bij bestellingen van goederen welke niet in voorraad zijn, dient de klant een voorschot van 30% te betalen. De klant is verplicht deze goederen te nemen, terugname of omruiling is onmogelijk.

9. Bij diefstal zal onafgezien van eventuele gerechterlijke vervolging en betaling van de ontvreemde goederen een schade vergoeding van 100.00€ gevorderd worden voor administratieve kosten.

10. Vervallen facturen. De bedragen die op hun vervaldag niet voldaan zijn, brengen van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest mede van 18%. De Blauwe Hond NV behoudt zich het recht voor het verschuldigde bedrag of saldo te verhogen met 15% met een minimum van 50.00€ als schadevergoeding voor administratieve kosten. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de integrale vereffening van de factuur. Ondertussen mag hij ze enkel gebruiken.

11. Herstellingen worden uitgevoerd volgens de geldende regels van de respectievelijke fabrikanten. Bij een bestek worden de machines gedemonteerd en geldt hiervoor een kostprijs. Op uitdrukkelijke wens van de klant en indien mogelijk wordt na een bestek en bij niet herstelling de machines gemonteerd terug ter beschikking gesteld, hiervoor geldt ook een kostprijs. Bij niet herstelling worden de machines verschroot en afgevoerd voor recyclage volgens de procedures van het herstellingscenter. Bij niet afhalen van machines, al dan niet hersteld, binnen de vier maanden na afgifte voor herstelling vervallen alle rechten van de klant, deze machines worden tevens verschroot en gerecycleerd.
In geval van verlies, schade of diefstal, kan de Blauwe Hond NV slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover wordt bewezen dat zij een zware fout of zware nalatigheid hebben begaan of in geval van opzet.
Indien een gereedschap; al dan niet elektrisch; ter beschikking wordt gesteld bij het inleveren van een defect gereedschap voor herstelling zal dit gereedschap vanaf 7 kalenderdagen na de inlevering voor herstelling beschouwd worden als een verhuur en een kostprijs inhouden. Voor deze terbeschikkingstelling gelden onverminderd alle clausules van het standaard verhuurcontract van de Blauwe Hond NV ook al is dit verhuurcontract niet opgemaakt.

12. Verhuur van gereedschappen of machines: de klant is de huurder. Hij/zij zal het materiaal met de grootst mogelijke zorg behandelen, onderhouden en gebruiken waarvoor het bestemd is. De klant is verantwoordelijk voor de hierboven vermelde apparatuur en wordt aansprakelijk gesteld bij schade, verlies of diefstal. De klant dient zelf zorg te dragen voor eventuele verzekering van de vermelde apparatuur.
De klant zal zich met betrekking tot het materieel gedragen overeenkomstig de tegenwoordige en toekomstige overheids- en veiligheidsvoorschriften. De huurder verklaart kennis te hebben van deze voorschriften en zal deze naleven. Voor rekening van de klant komen eventuele boeten, die het gevolg zijn van overtredingen door hem of door zijn personeel, alsmede alle vergoedingen, belastingen, die onder welke naam of in welke vorm dan ook, terzake van het materieel worden geheven en alle schade die aan de klant of aan derden met het materieel worden toegebracht. De klant vrijwaart ‘de Blauwe Hond’ als verhuurder voor alle aanspraken deswege. De klant aanvaard zonder enige uitzondering de clausules in het opgemaakte verhuurcontract. De huurder is huur verschuldigd vanaf het ogenblik dat hij in het bezit gesteld wordt van de gereedschappen of machines tot dat hij deze inlevert.

13.Door een factuur te betalen die u per e-mail ontving, gaat u ermee akkoord geen papieren facturen te ontvangen per brief. U erkent dan deze e-mails als de officiële facturen. U zal al het nodige doen om deze te kunnen ontvangen in uw berichtenbox. Elke postadres en/of emailadres wijziging zal u zo snel mogelijk doorgeven. U kan steeds kiezen om terug papieren documenten te laten toezenden.

14.Ingeval van betwisting of wanbetaling zijn enkel de rechtbanken van de zetel van de NV de Blauwe Hond bevoegd.

Hoboken, 1 februari 2018.

klik hier voor deze