Injectie in bouwmateriaal

Opstijgend vocht kan voorkomen worden met injectie van een hars

Waterdichting onder maaiveld van beton constructies

Gescheurde constructies in beton of metselwerk

Wat is opstijgend vocht?
Het is een veelvoorkomend verschijnsel in  metselwerk van oudere gebouwen. Het vocht  wordt zichtbaar als schimmels, uitbloeïngen door zouten en vochtplekken. Het leidt tot een muffe geur en relatieve hoge vochtigheid bij onvoldoende verluchting. Pleisterlagen en behang kunnen loslaten, schimmels kunnen zich verspreiden.
Oorzaken van opstijgend vocht
Door contact van de voet van het metselwerk met  grond- of lekwater. Natuurlijke absorptie en capillaire werking maken dat vocht optrekt  in de muren. 
 Factoren die optrekkend vocht bevorderen
•    Toepassing van verkeerde stenen in de fundering.
•    Poreuze bouwmaterialen in fundering en / of wanden
•    Situaties waarbij de waterkering lager ligt dan de hoogste grond waterstand.
•    Verkeerd toegepaste metselspecie, restspecie in de spouw en vervuiling.
•    Toepassing van oude bouwmaterialen verontreinigd met zouten.
•    Afdichtende pleisterlagen en of aftimmeringen.
Het verbergen – weg timmeren - van optrekkend vocht door latten en platen of een pleisterlaag aanbrengen laten vocht nog hoger optrekken wegens een gebrek aan verluchting.
Bijkomende problemen
Bij optrekkend vocht kan de muur een zodanige hoeveelheid  water bevatten dat het een voedingsbodem vormt voor de groei van houtaantastende algen of soortgelijke schimmels. Deze kunnen de houtconstructies van een gebouw danig aantasten en zich verspreiden door de muren heen.
Waar moet de oplossing aan voldoen?
Voorkomen is beter dan genezen. Het aanbrengen van horizontale barrières in de constructie is aanbevolen, zodat vochttransport stopt of voorkomen kan worden. 
Het probleem nader geanalyseerd
Bij veel bestaande constructies zijn de materialen eerder wateraantrekkend en moeten we dit wijzigen naar waterafstotend.
Deze wijziging kan plaatsvinden door het wijzigen van zijn chemische aard.
In de loop van de jaren zijn methoden ontwikkeld om de aard van het materiaal te wijzigen met poriënvullende systemen, van waterglas tot acryl armide gels.
Wat is de oplossing?
Injecteren! Onder regelbare druk wordt van binnenuit de kelder een vloeistof in de constructie gespoten, zodat een horizontale blokkade wordt gevormd in de poriën van het bouwmateriaal, waardoor het hinderlijke vochttransport stopt. Bij voorkeur wordt de barrière gelegd in de fundering, dus zo laag mogelijk, praktisch en toegankelijker in de plint.
Methoden
Er zijn verschillende injectie-methoden: handmatig, met onderdruk en met lage druk. De keuze is afhankelijk van tijd en het doordringend vermogen van de steen, maar ook de hoeveelheid te injecteren m3 metselwerk.
Injectie onder hoge druk van de afzonderlijke stenen zelf, of injectie onder lage druk die leidt tot een volledig verzadiging van het metselwerk door capillaire opname van de injectie vloeistof.

Uitvoering
1.    Om te kunnen injecteren dienen gaten te worden geboord. Nadat de wand is geschoond, boort men ter hoogte van de beoogde plaats van blokkeren gaten, met bijvoorbeeld een onderlinge afstand van 10-12 cm, onder een hoek van 25 graden naar beneden. Deze boorgaten worden met injectieproduct gevuld. Het aantal gaten is afhankelijk van de samenstelling van de baksteen en zijn verzadiginggraad. Een gat per steen wordt aanbevolen. Indien het metselwerk zeer dicht is, zijn mogelijk meerdere gaten per steen nodig om de verdeling van de vloeistof gelijk te maken, zodat een totale verzadiging als barrière wordt bereikt.
2.    Afhankelijk van de poreusheid van de steen of voegspecie wordt het vullen met de injectievloeistof herhaald totdat er voldoende verzadiging heeft plaatsgevonden.
3.    Na controle van de verzadiging worden de geboorde gaten afgedicht met snelcement.
Milieu
Sika Injectocream is een efficiënt product voor handmatige toepassing.
Sika Injectievloeistof is milieuvriendelijk en watergedragen . Ontwikkeld na vele jaren van grondig laboratoriumonderzoek, veelal uitgevoerd door onafhankelijke instellingen en gebruikmakend van de praktijk. 
Resultaat
De resultaten van deze methoden zijn zeer goed, mits volgens de regels van het vak uitgevoerd. De vloeistof toont zich, mits toegepast met het Graco injectiesysteem, zowel vanuit zijn structuur als zijn indringend vermogen superieur in alle vormen. De structuur van het bestaande metselwerk wordt versterkt. Het optrekkend vocht wordt geweerd en geblokkeerd door een waterondoorlaatbare band in de muur.

Constructieve herstellingen door injecteren
Injectie is een methode waarmee vele problemen hersteld kunnen worden. In zowel metselwerk, natuursteen als beton. Wel dient in veel gevallen eerst de oorzaak weggenomen te worden, zoals bij scheuren. Behalve voor het elders besproken oplossen van optrekkend vochtproblemen, wordt injectie onder meer toegepast bij:
•    Constructief herstel, zoals het herstellen van de constructieve stijfheid van een constructie, of herstel van de sterkte
•    Dichten van scheuren, bijvoorbeeld wegens lekkage door grintnesten,... Ook scheuren in vloercoatings en afwerklagen kunnen gedicht worden.

Wat is injecteren?
In feite is het een vorm van “verlijmen”. De kern van injecteren is het inbrengen van een vloeistof in de constructie. Die vloeistof bezit constructieve eigenschappen en vult holle ruimten, poriën en scheuren op zodanige wijze op, dat ter plaatse de oorspronkelijke sterkte, de waterdichtheid en andere eigenschappen weer teruggebracht worden. Veelal is na injectie de betreffende plek zelfs constructief gezien beter dan de oorspronkelijke constructie. Bij constructief herstel kan de werkdruk bij de injectie oplopen tot wel 300 bar.
Wat is van belang bij injecteren
Injectie is een relatief eenvoudig procédé, maar is absoluut specialistenwerk. Niet alleen om de bereikte doelstelling te bereiken, maar ook omdat injectie bij onoordeelkundige toepassing juist tot schade kan leiden. De belangrijkste voorwaarden voor succesvol injectiewerk zijn:
•    Kennis van en inzicht in constructies en eigenschappen van bouwmaterialen
•    Toepassing van de voor het werk geëigende apparatuur
•    Toepassing van de juiste injectievloeistoffen
•    En vooral kunde, ervaring en “gevoel” van degene die het werk uitvoert
Injectieapparatuur & Injectievloeistof
Afhankelijk van het doel van de injectie wordt gewerkt met verschillende injectievloeistoffen. Zo wordt bijvoorbeeld bij Optrekkend Vocht gebruik gemaakt van Sika injectievloeistof.
Voor constructief herstel en scheuren in steenachtige materialen wordt gewerkt met epoxyharsen. Daarbij kan het van belang zijn dat het materiaal flexibel is (opvangen krimpspanningen) of juist hard. Daarnaast is de mate van vochtigheid van het gevelmateriaal van belang voor de keuze van de vloeistof. Bij injectie dient voldoende verzadiging bereikt te worden, bij de juiste indringdiepte.
Voorbeelden van injectievloeistoffen zijn:
•    Tweecomponenten epoxy (EP), voor injectie van droge scheuren
•    Tweecomponenten polyurethaan (PUR), bij vochtige ondergrond
•    Een- of tweecomponenten, wateractieve, schuimvormende polyurethaan (SPUR) voor het tijdelijk afdichten van watervoerende scheuren
•    Gelvormige harsen op basis van of polyurethaan, gemengd met water, voor het vullen van zeer fijne scheuren onder water.
•    Cementsuspensies met plastificeerder en zwelmiddel als injectiehulpstof voor scheuren en voegen